Arsmoten

2020

Digitalt årsmöte 2020: Enligt tillfällig lag § 2020:198 har LTT styrelse bestämt att utföra ett förenklat årsmöte. Detta för att säkerställa att följa myndigheters rekommendationer med avseende på Covid-19, och att verksamheten kan fortgå enligt plan och inga motioner inkommit.

Dagordningen för årsmötet är som följer:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två rösträknare / justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassörens bokslut
 8. Revisorernas rapport
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Motioner till årsmötet
 11. Val av ordförande och två styrelseledamöter på 2 år.
 12. Val av 2 revisorer och 2 valberedare på 1 år.
 13. Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret 2021
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande
 
Rapporter och berättelser:

Verksamhetsberättelse 2020

Resultat och balansräkning 2020

Revisorernas berättelse 2020

Protokoll från årsmöte 2020 (kommer att publiceras efter att det digitala mötet är avslutat 2020-11-15)

Lämna ett svar