Fält: Stadgar

Stadgar antagna vid LTTs årsmöte i Lund den 7 november 2016

Numrering införd 29 mars 2018
 
1. Klubbens namn är Lund Touring Team (LTT) med säte i Lund.
2. Klubben är ansluten till SMC.
3. LTT har till syfte att främja mc-körning i Lundaregionen.
4. Klubbens beslutande organ är:
Årsmöte
Medlemsmöte
Styrelse
5. Envar som verkar för klubbens syfte kan beviljas medlemskap. Antingen som ordinarie medlem, eller som familjemedlem i följande fall:
Antingen om man är partner till ordinarie medlem
Eller om man är hemmaboende barn till ordinarie medlem.
6. Medlemsavgift beslutas av årsmötet.
7. LTT upprättar medlemsregister, samt underrättar SMC om klubbanslutna medlemmar.
8. Medlemskap upphör om inte aviserad medlemsavgift betalats.
9. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som inte lever upp till klubbens syfte, mål eller stadgar.
10. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör samt ytterligare 4 till 6 ledamöter.
11. Årsmötet fastställer antalet ledamöter i styrelsen.
12. Mandatperioden för en styrelsemedlem är två år.
13. Udda verksamhetsår väljs ordförande samt ledamot nr 1, 3 och ev. 5, jämna verksamhetsår väljs kassör samt ledamot nr 2, 4 och ev. 6.
14. Styrelsemedlem bör omväljas högst en gång.
15. Alla styrelsemedlemmar skall kallas till varje styrelsemöte.
16. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsemedlemmarna är personligt närvarande.
17. Vid omröstning gäller enkel majoritet där ordförande har utslagsröst.
18. Röstning genom fullmakt får ej ske.
19. LTTs två revisorer väljs på årsmötet.
20. LTTs valberedning består av två personer, där den ene är sammankallande.
21. LTTs verksamhetsår löper från och med 1 oktober fram till och med 30 september.
22. LTTs firma tecknas av beslutsmässig styrelse.
23. Rätt att teckna LTTs firma med avseende uttag från LTTs konton har: kassör och ordförande var för sig.
24. Beslut om nya utgifter för klubben skall tas av styrelsen.
25. Vid ett verksamhetsårs slut bör klubbens tillgångar motsvara minst 50 stycken ordinarie medlemsavgifter.
26. Årsmöte skall hållas i november.
27. Kallelse med dagordning görs skriftligen till alla medlemmar senast tre veckor före årsmötet.
28. Motioner från medlemmar till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
29. Inkomna motioner till styrelsen skall skickas till medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
30. Medlemsmöte kan utlysas på styrelsens eget initiativ, eller om minst 1/3 av medlemmarna önskar det.
31. Kallelse med dagordning görs skriftligt till alla medlemmar senast tre veckor före medlemsmötet.
32. Motioner från medlemmar till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före medlemsmötet.
33. För ändring av stadgarna krävs beslut av på två på varandra efterföljande möten.
Ett årsmöte och ett medlemsmöte.
Minst en månad skall förflyta mellan mötena.
34. För upplösning av LTT krävs beslut av två på varandra följande möten.
Ett årsmöte och ett medlemsmöte. 
Minst en månad skall förflyta mellan mötena.
Vid upplösning av LTT skall klubbens tillgångar skänkas till en lokal eller nationell organisation som verkar i LTTs anda.
Beslut om sådan organisation fattas av medlemmarna på årsmötet.

/Lars Nicklasson 7 november 2016 respektive 29 mars 2018

Lämna ett svar